Privacy statement

Terug naar F.A.Q. CEK Gymnastics

 

Privacy Policy CEK Zwijndrecht - 7 januari 2023

Bescherming: CEK Zwijndrecht hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CEK Zwijndrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische- en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verantwoordelijk: Als CEK Zwijndrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

CEK Zwijndrecht, Sedumweg 5 * 3343 LL * Hendrik Ido Ambacht * Nederland * T (078) 619-1000 E info@cek-gymnastics.com Handelsregister Nr. 23092837 BTW nummer NL807898302B01

Contactpersoon voor privacyzaken: Cynthia Visser-Uijtdeboogaardt


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens: Je persoonsgegevens worden door CEK Zwijndrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven / follow up e-mails
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

- Het verstrekken van informatie n.a.v. een aanvraag

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Bij klanten en geïnteresseerden: - Naam/voorletters/tussenvoegsel, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Werkzaam bij organisatie.

Bij sollicitanten en werknemers: - Naam/voorletters/tussenvoegsel, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Werkzaam bij organisatie, Geboorte plaats, Burgerlijke staat, IBAN, Voertuig kentekenplaat, BSN-nummer, Paspoort kopie waarop pasfoto zichtbaar is, Salarisgegevens.

Verstrekking aan derden: De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze website, administratie, reviews, nieuwsbrieven, affiliate programma, klantenservice, ict, social media, het verwerken van betalingen, het leveren (verzenden) van uw bestelling en salariëring. Het spreekt voor zich dat we met alle partijen een verwerkerssovereenkomst hebben.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: CEK Zwijndrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- SSL certificaat om uw gegevens veilig te verwerken op onze website.
- Wij werken met een betrouwbare (website) software leveranciers, die tevens alle wettelijke voorzorgsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
-  Wij werken met een betrouwbare betaalprovider, die tevens alle wettelijke voorzorgsmaatregelen neemt om jouw gegevens te beschermen.
- Onze systemen voldoen aan up to date anti virus software en zijn beveiligd met minimaal 1 wachtwoord en of pincode.
- Papieren administratie wordt vernietigd door een erkend en gecertifieerd archiefvernietiging bedrijf.
- Onze medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rechten omtrent je gegevens: Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten: Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Cookies: Om te zorgen dat de websites van CEK Zwijndrecht goed werken en je fijn kunt winkelen maken wij gebruik van cookies. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van CEK Zwijndrecht zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, tablet of telefoon. Cookies verdwijnen meestal als je browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment van je browser verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt. 

Lees hier alles over onze cookies

 

Webwinkelkeur:  https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/waarom-webwinkelkeur/

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.