Algemene voorwaarden

Terug naar F.A.Q. CEK Gymnastics

 

(NL) ALGEMENE VOORWAARDEN geldig vanaf 22.02.2018

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst  
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling en verzending
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 16 - Stofeigenschappen
Artikel 17 - Zorg voor uw gymnastische kleding
Artikel 18 - Overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen
Artikel 19 - Privacy
Artikel 20 - Toepasselijk recht
Artikel 21 - Informatieplicht
Artikel 22 - Merkenrecht 

---------

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, vereniging of andere rechtspersoon en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Retourformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

---------

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

CEK Zwijndrecht handelt tevens onder de namen CEK Sports, CEK Gymnastics en Blingshop

CEK Zwijndrecht is de officiële distributeur voor GK Elite Sportswear, L.P. voor België, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en alle overige landen binnen Europa die om wat voor reden en op welk moment dan ook geen distributeur hebben.

Op onze websites vindt u alle benodigde informatie onder de klantenservice. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden stuurt u dan een e-mail naar info@cek-gymnastics.com

CEK Zwijndrecht

CEK Zwijndrecht
Sedumweg 5
3343 LL Hendrik Ido Ambacht
+31-(0)78-6191000

Handelsregister Nr. 23092837 Kamer van Koophandel Rotterdam
BTW nummer NL807898302B01
IBAN NL97RABO0377562467
BIC RABONL2U

+31-(0)78-6191000

Directrice: C. Visser-Uijtdeboogaardt

---------

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van CEK Zwijndrecht bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten, bedrijven of verenigingen cq. groepsbestellingen.

Wanneer u een online aankoop bij CEK doet, worden deze algemene voorwaarden aan u aangeboden voordat u de koop sluit. Als u de checkbox aankruist, gaan wij ervan uit dat u onze algemene voorwaarden aandachtig heeft gelezen, en u hier vervolgens mee akkoord gaat. 

---------

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. CEK is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CEK gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CEK niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CEK kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

---------

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CEK onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CEK is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CEK passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CEK daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. CEK kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CEK op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. CEK zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van CEK waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij CEK deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

---------

Artikel 6 - Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Uitgesloten hiervan zijn artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld, ook wel special orders genoemd. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling in werking gezet, vandaar dat wij uw betaling zien als bevestiging waardoor artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld uitgesloten zijn van herroeping. Let op: Afwijkende voorwaarden voor groepsbestellingen en/of teamorders (Bestellingen met meer dan 10 dezelfde artikelen ongeachte de maatvoering)

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat uw bestelling in uw bezit is: Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, e-mail of ticket via onze website) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bedenktijd: De bedenktijd geldt uitsluitend voor webwinkel aankopen en niet voor aankopen op 1 van onze fysieke locaties. Op 1 van onze fysieke locaties kunt u het product bekijken, beoordelen en eventueel passen. Bij aankopen via een webwinkel kan dit niet. Vandaar dat u recht heeft op een bedenktijd.

Op alle artikelen in onze webwinkel (m.u.v. de artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld, ook wel special orders genoemd) geldt een bedenktijd van 14 dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen. Let op: Afwijkende voorwaarden voor groepsbestellingen en/of teamorders (Bestellingen met meer dan 10 dezelfde artikelen ongeachte de maatvoering)

U geeft binnen de bedenktijd van 14 dagen aan schriftelijk per post, per e-mail of u meldt uw retour aan via uw account op onze website. Zodra u heeft aangegeven gebruikt te maken van uw recht om de overeenkomst te annuleren stuurt u uw bestelling binnen 14 dagen retour. U bent niet verplicht een reden in te vullen, maar dit helpt ons wel onze dienstverlening te verbeteren.

Gevolgen van het gebruik maken van de bedenktijd: Zodra wij uw bestelling in originele, ongebruikte staat retour hebben ontvangen (Test en/of past u de artikelen uitsluitend zoals u dit in een winkel zou doen), ontvangt u een creditnota van die artikelen die wij van u retour hebben ontvangen en in geval van een volledige retour van uw bestelling ook van de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolde van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Let op: Indien u slechts een gedeelte van uw bestelling retour stuurt worden de door u betaalde leveringskosten niet of niet volledig gecrediteerd. Dit geldt ook bij geheel of gedeeltelijk ontbrekende product verpakkingen, product kaarten, garantiebewijzen etc.

U ontvangt uw betaling onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug (mits u kunt aantonen dat uw bestelling binnen de termijn aan ons retour is gezonden). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Retour sturen van uw bestelling: Retourzendingen zonder volledig ingevuld retourformulier kunnen wij uw retour niet in behandeling nemen.  U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retoursturen. Wij adviseren u ten alle tijden een verzendmethode met track en trace te kiezen. Zorgt u ervoor dat uw retour zending voldoende gefrankeerd is. Eventuele strafport wordt aan u doorberekend en in mindering gebracht op het aan u uit te betalen bedrag.

Stuurt u de artikelen uitsluitend retour naar:

CEK Gymnastics
Sedumweg 5
3343 LL Hendrik Ido Ambacht

Nederland
+31-(0)78-6191000

Van retourzending en annulering uitgesloten zijn: Gebruikte en/of beschadigde artikelen, artikelen die volgens opgaaf van de klant zijn, of worden gemaakt, artikelen die ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, ook wel special orders genoemd. Onderkleding is vanwege hygiene tevens uitgesloten van retourzending.

Test en/of past u de artikelen uitsluitend zoals u dit in een winkel zou doen.

Zelf terugbrengen: U kunt uw retour ook afgeven in onze Showroom.

Ruilen: Het ruilen van een artikel voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleur, geldt als een nieuwe bestelling. Je retourneert je oude bestelling volgens bovenstaande richtlijnen en geeft je nieuwe bestelling door zoals je gewend bent. Wilt u het tegoed van uw retour laten verrekenen met uw nieuwe bestelling? Vult u dan het nieuwe bestelnummer in op uw retourformulier en kies bij het plaatsen van uw nieuwe bestelling voor bankoverschrijving. U ontvangt dan een bericht indien er nog een tegoed over blijft of indien er nog een bedrag moet worden bij betaald. Zijn de prijzen inmiddels gewijzigd dan gelden de nieuwe prijzen voor de nieuwe bestelling.

Ruilen of retour door een verzend- of fabricage fout: Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of bevat het ontvangen artikel een fabricage fout? Dan meldt u dit schriftelijk per e-mail of contact formulier op onze website.

U ontvangt dan instructies voor het retoursturen.

Past het artikel door de brievenbus? Dan is de maximale vergoeding voor het retour sturen de kosten van brievenbus post met track en trace via PostNL. Voor pakketten ontvangt u een instructie per e-mail. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen mailt u de bon en de track en trace code naar info@cek-gymnastics.com samen met uw IBAN gegevens. U ontvangt het bedrag dan binnen 14 dagen retour op het door u opgegeven IBAN.

Let op: Retourzendingen van buiten de EU hebben geen recht op creditering van de verzendkosten en of importkosten en BTW. Uitsluitend de retour gestuurde artikelen worden gecrediteerd.

UITZONDERING TEAM EN BULK BESTELLINGEN:
Retoursturen van groepsbestellingen / teamorders: Voor teams zijn er passeries beschikbaar tegen een kleine vergoeding, ook ontvangen teams korting vanaf 10 dezelfde artikelen ongeachte de maatvoering. Om deze redenen geldt er een retour tarief (Re-stockingsfee) van 20% bij het retoursturen van meer dan 1 artikel van de groepsbestelling.

---------

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Zorg ervoor dat u voldoende frankeert om strafport te voorkomen. De portokosten van de retourzending worden niet vergoed, eventuele strafport wordt verrekend met uw tegoed. Wij adviseren u een verzendservice met track en trace te gebruiken. Bij een geschil dient u te kunnen aantonen dat de retourzending bij ons is binnengekomen.

---------

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Van retourzending en annulering uitgesloten zijn; Gebruikte en/of beschadigde artikelen, artikelen die volgens opgaaf van de klant zijn, of worden gemaakt, artikelen die ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, ook wel special orders genoemd.

---------

Artikel 9 - De prijs

Al onze prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en optionele toevoegingen. Indien een artikel op de afbeelding opties bevat die niet in de getoonde prijs verwerkt zijn staat er in de beknopte omschrijving de melding dat het artikel wordt getoond met optionele strass, jewels of toevoegingen. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. De prijs is geldig op moment van bestelling. Indien u heeft gekozen voor vooruitbetaling per bank of betalen bij ophalen, dan is de prijs geldig voor maximaal 1 week na bestellen of maximaal 1 week na de melding dat uw bestelling gereed is om te worden opgehaald en betaald. Indien er in deze tijd een prijswijziging heeft plaats gevonden, heeft CEK het recht om de prijs na de genoemde termijn van 1 week aan te passen.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is CEK niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

---------

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

CEK doet haar uiterste best om u de beste kwaliteit te leveren in afhandeling en levering van uw bestelling. Helaas maken ook wij fouten, meldt u eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan CEK. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

Ook kan het voorkomen dat een artikel een fabricagefout bevat. CEK geeft 12 maanden garantie op de door haar geleverde (gebruiks)- artikelen. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

Om te leren, nemen wij de artikelen met gebreken retour. Conform de wet, zullen wij het artikel repareren, of u geheel of gedeeltelijk compenseren. De garantie wordt alleen gegeven op fabricage fouten (zoals losse naden of stiksels, kapot elastiek etc.) Om in aanmerking te komen voor garantie hebben wij nodig: Het betreffende artikel, een kopie van uw aankoopbewijs en in geval van kleding het (maat) label wat zich in de kleding bevindt samen met een volledig ingevuld klachtenformulier.

Wat is een fabricage fout? Dit is een defect aan een product welke NIET is ontstaan door:

 • Onjuist gebruik (bijvoorbeeld: Labels uit het pakje knippen)
 • Normale slijtage (bijvoorbeeld: Pilling, het dunner worden van materiaal en verliezen van glans van de stof)
 • Geen of slecht onderhoud (bijvoorbeeld: Niet wassen van sportkleding na ieder gebruik)
 • Kleurdoorloop (bijvoorbeeld: Bij combinatie van lichte en donkere stoffen in een pakje of gecombineerd met een broekje)

Pilling, vervaging van de kleur van de stof, verliezen van de glans van de stof en verliezen van de folie van de stof zijn normale eigenschappen van (folie) stoffen. Hier wordt dan ook geen garantie op gegeven.

Slijtage van leren producten zijn van vele factoren afhankelijk (o.a. gewicht van de drager en mate van gebruik). Het dunner worden van leren producten valt dan ook onder normale slijtage en niet onder de garantie.

Gebruikte kleding die niet is gewassen mogen wij niet in behandeling nemen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten om de kleding retour te ontvangen of het betalen van onze was kosten.

Retour gestuurde artikelen die niet onder de garantie vallen kunnen na bericht kosteloos worden opgehaald in ons magazijn. Wij kunnen de artikelen tevens voor u opsturen onder betaling van de bij ons geldende verzendkosten.

Turnkleding kan van verschillende fragiele materialen zijn gemaakt. Kijk daarom op onze website / klantenservice, bij tapje stofeigenschappen, aar de verschillende stofeigenschappen en hun duurzaamheid. Zo voorkomt u teleurstelling.

Volgt u de onderhouds- en gebruikers richtlijnen voor uw gymnastische kleding, materialen en hulpmiddelen op zoals vermeldt op onze website altijd op. Indien u twijfelt of uw klacht onder de garantie valt stuurt u dan eerst een foto en een omschrijving van het artikel en het defect per e-mail.

U stuurt uw retourzending altijd voldoende gefrankeerd retour of u geeft het af bij ons magazijn voorzien van alle benodigde gegevens/formulieren. Vergeet niet uw adresgegevens en e-mail te noteren. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst een status van uw retourzending per e-mail.

Let op tijdens algemene vakantie perioden kan deze termijn langer zijn. 

---------

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. CEK zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal CEK het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CEK zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van CEK.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CEK tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CEK bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

---------

Artikel 12 - Betaling en verzending

Uw bestelling wordt verzonden zodra op voorraad en uw volledige betaling is ontvangen. Heeft u gekozen voor ophalen en-of betalen bij ophalen dan ontvangt u een bericht zodra uw bestelling gereed is. Het is niet mogelijk om te kiezen voor betalen bij ophalen bij artikelen die speciaal voor u worden samengesteld.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CEK te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft CEK behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

---------

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. CEK beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CEK, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij CEK ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CEK binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van CEK niet op, tenzij CEK schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door CEK, zal CEK naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

---------

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen CEK en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

---------

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

---------

Artikel 16 - Stofeigenschappen

Op onze website vindt u een uitgebreide omschrijving van de verschillende stoffen waar onze turnkleding van gemaakt kan zijn.

Op stof/kleur vervaging wordt geen garantie gegeven. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van uw kleding.

Bij stoffen die extreem snel kunnen vervagen (Soms al bij de eerste keer dragen) wordt er in de omschrijving van het artikel verwezen naar bovenstaande stof- eigenschappen en de garantie bepalingen.

---------

Artikel 17 - Zorg voor uw gymnastische kleding

Wij adviseren u de kleding na ieder gebruik te wassen om zo de glans van de stof zo lang mogelijk mooi te houden. 

Turnkleding wordt net als onderkleding dicht op de huid gedragen, vandaar dat er na gebruik altijd bacteriën achterblijven die met name foliestoffen kunnen aantasten. 

Wij adviseren alle kleding in de wasmachine op een kort koud spoelprogramma te wassen met maximaal 1 theelepeltje wasmiddel. Op het label in de kleding vindt u het wasadvies van de fabrikant van de kleding. Haal de kleding direct na het aflopen van het wasprogramma uit de machine. Laat het niet vochtig in elkaar liggen.

Kleding nooit laten weken, warm wassen, wasverzachter (=lijmoplosser) gebruiken, niet wrijven of wringen.

CEK en haar leveranciers geven geen garantie als de kleding niet is gewassen en gedroogd volgens voorschrift. Als u een pakje hebt gekozen met gevoelige stoffen en kleuren is dit uw eigen risico. GK kan een retour weigeren van special orders als u zelf voor deze combinatie heeft gekozen.

---------

Artikel 18 - Overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen

Gebruik het door u aangekochte artikel uitsluitend waarvoor het bedoeld is. Gebruik hulpmiddelen zoals turnleertjes en thuistrainingsartikelen uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijk volwassen persoon. De gymnastische sport is een zeer technische sport die uitsluitend beoefend mag worden onder begeleiding en toezicht van een daarvoor opgeleid persoon.

Controleer of laat uw materialen en hulpmiddelen regelmatig controleren op een defect of slijtage en vervang uw materialen en hulpmiddelen tijdig om ongelukken en blessures te voorkomen. CEK is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de door CEK geleverde artikelen.

---------

Artikel 19 - Privacy

Privacy Policy CEK Zwijndrecht - 7 januari 2023

Bescherming: CEK Zwijndrecht hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CEK Zwijndrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische- en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Verantwoordelijk: Als CEK Zwijndrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

CEK Zwijndrecht, Sedumweg 5 * 3343 LL * Hendrik Ido Ambacht * Nederland * T (078) 619-1000 E info@cek-gymnastics.com Handelsregister Nr. 23092837 BTW nummer NL807898302B01

Contactpersoon voor privacyzaken: Cynthia Uijtdeboogaardt


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens: Je persoonsgegevens worden door CEK Zwijndrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

- Het verstrekken van informatie n.a.v. een aanvraag

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Bij klanten en geïnteresseerden: - Naam/voorletters/tussenvoegsel, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Werkzaam bij organisatie.

Bij sollicitanten en werknemers: - Naam/voorletters/tussenvoegsel, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Werkzaam bij organisatie, Geboorte plaats, Burgerlijke staat, IBAN, Voertuig kentekenplaat, BSN-nummer, Paspoort kopie waarop pasfoto zichtbaar is, Salarisgegevens.

Verstrekking aan derden: De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze website, administratie, reviews, nieuwsbrieven, affiliate programma, klantenservice, ict, social media, het verwerken van betalingen, het leveren (verzenden) van uw bestelling en salariëring. Het spreekt voor zich dat we met alle partijen een verwerkerssovereenkomst hebben.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: CEK Zwijndrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- SSL certificaat om uw gegevens veilig te verwerken op onze website.
- Wij werken met een betrouwbare (website) software leveranciers, die tevens alle wettelijke voorzorgsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
-  Wij werken met een betrouwbare betaalprovider, die tevens alle wettelijke voorzorgsmaatregelen neemt om jouw gegevens te beschermen.
- Onze systemen voldoen aan up to date anti virus software en zijn beveiligd met minimaal 1 wachtwoord en of pincode.
- Papieren administratie wordt vernietigd door een erkend en gecertifieerd archiefvernietiging bedrijf.
- Onze medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rechten omtrent je gegevens: Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten: Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Cookies: Om te zorgen dat de websites van CEK Zwijndrecht goed werken en je fijn kunt winkelen maken wij gebruik van cookies. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van CEK Zwijndrecht zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, tablet of telefoon. Cookies verdwijnen meestal als je browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment van je browser verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt. 

Lees hier alles over onze cookies

 

Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

---------

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

---------

Artikel 21 - Informatieplicht

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden of het betalen van uw aankoop op een externe locatie of in onze showroom geeft u aan bekend te zijn met onze garantie voorwaarden (art.10), stofeigenschappen (art.16), wasvoorschriften(art. 17) en overige richtlijnen voor het gebruik van gymnastische materialen en hulpmiddelen.

---------

Artikel 22 - Merkenrecht

De meeste merken die wij verkopen vallen onder het merkenrecht. Dit houdt onder andere in dat er gewerkt wordt met een officieel distributienetwerk en dat alle intellectuele eigendommen zoals logo’s, foto’s etc. beschermd zijn. Het is dan ook niet toegestaan deze merken door te verkopen en/of  intellectuele eigendommen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende distributeur in het betreffende land. Doet u dit wel dan riskeert u onmiddellijke rechtsgang. 

---------

CEK Zwijndrecht

CEK Zwijndrecht handelt tevens onder de namen CEK Gymnastics en Blingshop

CEK Zwijndrecht is de officiële distributeur voor GK Elite Sportswear, L.P. voor België, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije en alle overige landen binnen Europa die om wat voor reden en op welk moment dan ook geen distributeur hebben.

Op onze websites vindt u alle benodigde informatie onder de klantenservice. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden stuurt u dan een e-mail naar info@cek-gymnastics.com

CEK Zwijndrecht
Sedumweg 5
3343 LL Hendrik Ido Ambacht
+31-(0)78-6191000

Handelsregister Nr. 23092837 Kamer van Koophandel Rotterdam
BTW nummer NL807898302B01
IBAN NL97RABO0377562467
BIC RABONL2U